EPOCH Informacje o badaniu EPOCH / TS-102

line

Protokół TS-102

Tytuł: Badanie kliniczne fazy III oceniające wyrób TheraSphere® u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami do wątroby, u których nie powiodła się pierwsza linia chemoterapii

icon

RANDOMIZACJA

icon

GRUPA TERAPEUTYCZNA

TheraSphere® plus standardowa chemioterapia drugiej linii, obejmująca schemat oparty na oksaliplatynie lub irynotekanie.

icon

GRUPA KONTROLNA

Standardowa chemioterapia drugiej linii, obejmująca schemat oparty na oksaliplatynie lub irynotekanie.

icon

Punkty końcowe

Pierwszorzędowe:

Czas przeżycia bez progresji choroby (PFS) według kryteriów RECIST wer. 1.1 od chwili randomizacji.

Drugorzędowe:

Całkowity czas przeżycia (OS) obliczany od randomizacji do zgonu

Czas przeżycia bez progresji w wątrobie (HPFS) - zdefiniowany jako Czas od randomizacji do dnia wystąpienia progresji choroby w wątrobie według kryteriów RECIST 1.1 lub zgonu

Czas do objawowej progresji (TTSP) – czas od randomizacji do stwierdzenia stanu sprawności >2 w skali ECOG. Pogorszenie stanu sprawności należy potwierdzić podczas jednej późniejszej oceny po upływie 8 tygodni. ; Odsetek odpowiedzi obiektywnych (ORR): zgodnie z kryteriami RECIST wer. 1.1.

Ocena jakości życia: Kwestionariusz oceny funkcjonalnej leczenia przeciwnowotworowego – rak jelita grubego (FACT-c).

Zdarzenia niepożądane i podlegające zgłoszeniu ciężkie zdarzenia niepożądane, zdefiniowane w protokole badania (zgodnie ze wspólnymi kryteriami terminologicznymi dla zdarzeń niepożądanych (CTCAE) NCI w wer. 4.0).


Kryteria kwalifikacyjne

line

Pacjenci muszą spełniać wszystkie następujące kryteria kwalifikacyjne

1. Mężczyźni lub kobiety w wieku 18 lat lub starsi, dowolnego pochodzenia etnicznego i grupy rasowej.

2. Jeżeli nie wykonano resekcji guza pierwotnego, stan pacjenta musi być stabilny klinicznie.

3. Rak jelita grubego z nieoperacyjnymi przerzutami do wątroby (nieoperacyjna choroba w obrębie jednego płata lub obu płatów), u których wystąpiła progresja choroby w wątrobie po pierwszej linii chemioterapii opartej na oksaliplatynie lub irynotekanie.

4. Pacjent musi kwalifikować się do otrzymania standardowej chemioterapii drugiej linii z zastosowaniem: 1) schematu chemioterapii opartego na oksaliplatynie lub 2) schematu chemioterapii opartego na irynotekanie.

5. U pacjenta muszą być dostępne wyjściowe wyniki badań obrazowych z mierzalnymi wybranymi do oceny guzami w wątrobie zgodnie z kryteriami RECIST 1.1, uzyskane przy użyciu standardowych technik obrazowania w okresie 28 dni przed randomizacją. Obrazy te muszą zostać uzyskane po zakończeniu lub w chwili zakończenia pierwszej linii chemioterapii.

6. Guz zajmujący ≤50% całkowitej objętości wątroby.

7. Stan sprawności w skali ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) oceniony na 0–1 od oceny przesiewowej do chwili otrzymania pierwszego leczenia w ramach badania.

8. Zakończenie pierwszej linii chemioterapii co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem chemioterapii 2. linii w ramach protokołu.

9. Pacjent musi wyrażać chęć udziału w badaniu i musi podpisać świadomą zgodę.

10. Poziom kreatyniny w surowicy ≤2,0 mg/dl.

11. Poziom bilirubiny w surowicy do 1,2 x górna granica normy.

12. Poziom albumin ≤3,0 g/dl.

13. U pacjenta nie może występować encefalopatia wątrobowa w wywiadzie.

14. U pacjenta nie mogą występować żadne przeciwwskazania do wykonania angiografii i selektywnego cewnikowania trzewnego, takie jak skaza krwotoczna lub zaburzenia krzepnięcia, których nie można skorygować typowym leczeniem środkami hemostatycznymi (np. urządzeniem zamykającym naczynie).

15. U pacjenta w wywiadzie nie może występować ciężka alergia obwodowa ani nietolerancja środków kontrastowych, środków używanych do znieczulenia ogólnego, środków uspokajających lub atropiny, która nie poddaje się odpowiedniej farmakoterapii.

16. Bezwzględna liczba neutrofilów musi wynosić ≥1200/mm3 (1,2 x 109/l).

17. Niewystępowanie niewydolności płuc ani klinicznie jawnej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

18. Niewystępowanie marskości wątroby ani nadciśnienia wrotnego.

19. Nie jest dozwolone wcześniejsze stosowanie u pacjenta radioterapii wiązką zewnętrzną w obrębie wątroby.

20. Pacjent nie może wcześniej otrzymać żadnej terapii dotętniczej w ramach leczenia zmian w wątrobie, w tym TACE ani terapii mikrosferami zawierającymi Y-90.

21. U pacjenta nie może być zaplanowane leczenie ukierunkowane na zmiany w wątrobie ani radioterapia tych zmian.

22. U pacjenta nie może być zaplanowane leczenie z zastosowaniem leków biologicznych w okresie 28 dni przed podaniem wyrobu TheraSphere.

23. Pacjent nie może być po jakiejkolwiek interwencji dotyczącej brodawki Vatera i nie może u niego zostać stwierdzone nieprawidłowe funkcjonowanie brodawki Vatera.

24. U pacjenta nie może występować klinicznie jawne wodobrzusze (śladowe wodobrzusze w badaniach obrazowych jest dopuszczalne).

25. U pacjenta nie mogą występować żadne działania toksyczne wcześniejszego leczenia przeciwnowotworowego, które nie ustąpiły do chwili rozpoczęcia badanego leczenia, jeśli Badacz uzna, że utrzymujące się powikłania będą obniżały bezpieczeństwo leczenia pacjenta.

26. U pacjenta nie może wstępować jakakolwiek istotna, zagrażająca życiu choroba pozawątrobowa – dotyczy to między innymi pacjentów dializowanych, z niewyjaśnioną biegunką, z ciężkimi, niewyleczonymi zakażeniami, zakażonych wirusem HIV lub z ostrym zakażeniem wirusami HBV lub HCV.

27. U pacjenta nie mogą występować potwierdzone przerzuty pozawątrobowe. Ograniczone, nieokreślone zmiany pozawątrobowe w płucach i/lub węzłach chłonnych są dozwolone (do 5 zmian w płucach, przy czym każda indywidualna zmiana musi mieć wielkość do 1 cm dowolna liczba węzłów chłonnych, przy czym każdy węzeł chłonny musi mieć wielkość do 1,5 cm).

28. U pacjenta nie mogą występować żadne przeciwwskazania do podania zaplanowanego schematu standardowej chemioterapii drugiej linii.

29. W przypadku kobiet zdolnych do posiadania potomstwa wynik testu ciążowego wykonanego na próbce surowicy w okresie 14 dni przed randomizacją musi być ujemny; ponadto kobieta nie może karmić piersią oraz musi wyrazić zgodę na stosowanie antykoncepcji przez cały czas trwania badania.

30. Pacjent nie może uczestniczyć w badaniu klinicznym z zastosowaniem leczenia o charakterze eksperymentalnym w okresie 30 dni przed randomizacją.

31. U pacjenta nie mogą występować żadne choroby ani stany współistniejące, które w ocenie Badacza narażałyby pacjenta na nadmierne ryzyko oraz uniemożliwiałyby bezpieczne zastosowanie leczenia wyrobem TheraSphere.


Cel badania

Celem tego badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa wyrobu TheraSphere u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami do wątroby, u których wystąpiła progresja po pierwszej linii chemioterapii.